Şarkı - Nedim

Yine bezm-i çemene lâle füruzân geldi 

Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi       

Bülbül aşüftelenüp bezme gazelhan geldi         

Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi         

 

Seyrolup raksı yine dilber-i mümtâzların

Yine eflâke çıkar nâleleri sâzların

Câna âteş bırağur şu’lesi âvâzların

Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi 

 

Can-fezâ turra-i hûbân gibi zülf-i sümbül

Dil-güşâ nazm-ı Nedîmâ gibi ruhsâre-i gül

Dün gülistanda işittim ki der idi bülbül

Müjdeler gülşene kim vakt-i çerâgan geldi 

 

Nedim