İslamiyet'e Geçiş Dönemi

Türkler İslam dinine girdikten sonra yerleşik hayata geçmişler ve yepyeni bir medeniyet kurmuşlardır. Bu dönemde İslam düşüncesini anlatan, birlik beraberliği öğütleyen önemli eserler yazılmıştır. 

Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip:

 • “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.
 • 1070 yılında Doğu “Hakaniye” lehçesiyle yazılmıştır.
 • Ahlaki bir eserdir, Siyasetname sayılabilir.
 • Aruz vezniyle, mesnevi şeklinde yazılmıştır.
 • Didaktik ve alegoriktir (sembollü anlatım)
 • Uygur harfleriyle yazılmıştır.
 • Eserde; Hükümdar-Küntogdı, Vezir-Aytoldı, Vezirin Oğlu-Ögdilmiş ve Odgurmış adlı dört kişi vardır.               

Divan-ı Lugati’t-Türk- Kaşgârlı Mahmut:

 • Türk Dilleri Sözlüğü” anlamına gelir.
 • 1072-1074 yıllarında yazılmıştır.
 • Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış Türkçe-Arapça sözlüktür.
 • Bu eserde İslam öncesi halk edebiyatı ürünleri örnekleri vardır.
 • 1917 yılında Ali Emiri tarafından bulunmuştur.
 • Hakaniye (Doğu) lehçesinde kaleme alınmıştır.               

Atabetü’l-Hakayık - Edip Ahmet:

 • “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.
 • 12. asırda yazılmıştır.
 • Dörtlük ve beyitlerden oluşmuştur.
 • Aruz vezniyle yazılmıştır.
 • Konu olarak ahlaki bir eserdir.
 • Uygur ve Arap harfleriyle yazılmıştır.               

Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi:

 • 12. asırda yazılmıştır.
 • Hece ölçüsü ile yazılmış dörtlüklerden oluşur.
 • Tasavvufi bir eserdir.
 • Doğu (Hakaniye) lehçesi ile yazılmıştır.